Wie doet wat in de huisartsenpraktijk?

Vroeger had je de dokter met zijn assistente. De laatste jaren is de zorg, die in huisartsen praktijk wordt aangeboden, erg uitgebreid. Hiervoor wordt de huisarts ondersteund door verschillende mensen.

In het gezondheidscentrum zijn tien doktersassistentes werkzaam. Zij hebben allen de opleiding tot doktersassistente gevolgd en zijn verder opgeleid om te kunnen werken in een gezondheidscentrum. De assistentes assisteren de huisarts, zij hebben veel medische kennis en zijn het eerste aanspreekpunt voor u. De doktersassistenten vragen u voor welke klacht u komt en wel om meerdere redenen. Dan kunnen zij beoordelen op welke wijze en door wie u het best geholpen kunt worden. Soms zullen zij meer vragen stellen over uw klacht om in te kunnen schatten wanneer een afspraak met de dokter nodig is en hoeveel tijd er ingepland moet worden om uw klacht goed te kunnen behandelen. Zij zijn vaak in staat u van advies te voorzien zodat u niet naar het spreekuur hoeft te komen. Ook kunnen zij inschatten of uw vraag een spoedbehandeling nodig heeft. Zij werken veelal volgens vaste protocollen en overleggen met de huisarts, indien nodig.

De doktersassistente heeft haar beroepsgeheim, is gedegen opgeleid en schoolt regelmatig bij. Voelt u zich toch niet geheel op uw gemak om uw situatie met de doktersassistente te bespreken, dan kunt u dat uiteraard aangeven. Er wordt dan niet verder gevraagd naar de aard van de klachten en een afspraak voor u gemaakt.

U kunt bij de doktersassistenten op afspraak terecht voor het behandelen van wonden, het verwijderen van hechtingen, aanstippen van wratten, urine-onderzoek bij het vermoeden van blaasontsteking e.d. U kunt op aanwijzing van de huisarts bij hen terecht voor enkeltape, bloedonderzoek, bloeddruk meten, injecties, zwangerschapstest en oor uitspuiten.

Een aantal van onze assistentes heeft zich, onder leiding van een huisarts gespecialiseerd in het maken van uitstrijkjes. Zij doen alleen uitstrijkjes in het kader van het reguliere bevolkingsonderzoek. Voor een uitstrijkje kunt u een afspraak met een van hen maken. Indien u dat wenst blijft het mogelijk om hiervoor een afspraak te maken bij uw huisarts.

POH is de afkorting voor ‘praktijk ondersteuner huisarts’. In onze huisartsenpraktijk zijn er meerdere POH’s werkzaam. Zij ondersteunen de huisarts op verschillende terreinen.

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen- Geestelijke Gezondheidszorg.

Zij hebben opleidingen gehad op dit vlak en doen zelfstandig spreekuur na verwijzing door de huisarts. U kunt bij hen terecht met onder andere somberheid, angst- of burn out klachten. Maar ook mensen met lichamelijke klachten kunnen hier terecht, omdat bekend is dat gedachtes en gevoelens vaak van invloed zijn op lichamelijke klachten.

Middels gesprekken bij de POH-GGZ kunt u snel en laagdrempelig werken aan uw klachten. De gesprekken duren 30 minuten en een traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 gesprekken. De POH-GGZ heeft de volgende taken:

  • Probleem verhelderen
  • Voorlichting geven
  • Adviseren huisarts i.v.m. eventuele doorverwijzing
  • Preventie
  • Kortdurende behandeling
  • Begeleiden e-health
  • Nazorg GGZ

De gesprekken worden vergoed door de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico.

Uw huisarts blijft door terugkoppeling op de hoogte van het traject bij de POH-GGZ.

Of wel de ouderen verpleegkundige. Zij ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor de oudere patiënt vanaf ca. 60 jaar. Dit houdt in dat zij tijdens huisbezoeken, samen met de patiënt inventariseert wat men nodig heeft op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden. Zo mogelijk zorgt zij ervoor dat de nodige voorzieningen er komen of wijst u de weg naar de juiste instanties (b.v. een rollator of een alarmvoorziening). Hierbij staat voorop dat zij probeert de zelfredzaamheid van de patiënt te bevorderen en hem of haar zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten behouden, maar ook te bekijken wat de beste oplossing is als thuis wonen niet meer mogelijk is. Dit altijd in samenspraak met u en/of uw familie. Daarnaast neemt zij bepaalde taken over van de huisarts, zoals injecteren, wondcontrole, ziekenhuisbezoeken, controles van bloeddruk, bloedsuiker en gewicht. Dat geldt met name als de patiënt niet in staat is om de praktijk te bezoeken. Indien er contact is geweest, wordt dit altijd teruggekoppeld naar de eigen huisarts.

Als u zorg of aanpassingen in huis nodig heeft of u wilt weten welke voorzieningen er zijn voor ouderen in de wijk Utrecht West, dan kunt u naar deze verpleegkundige vragen via uw huisarts. Ook als u zorgt voor een zieke partner, familielid of kennis, dan kunt u haar inschakelen. uw huisarts brengt u dan in contact met haar. Het komt ook voor dat de huisarts zelf het initiatief neemt om te laten inventariseren wat er nodig is bij een bepaalde patiënt. Dit gebeurt natuurlijk altijd met uw medeweten en toestemming. Soms zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij de zorg rondom u, dan kan zij een coördinerende taak vervullen.

Ook ondersteunt zij patiënten en hun naasten in de laatste levensfase, uiteraard altijd samen met de huisarts.

Er is een aantal chronische aandoeningen waar de behandeling en begeleiding verzorgd wordt door de POH. U moet hierbij denken aan diabetes (suikerziekte), COPD, astma, hoge bloeddruk, hart en vaatziekten. Meer achtergrond hierover vindt u onder het kopje ‘chronische ziekten’.

Iedereen krijgt er wel mee te maken: het gebruik van medicijnen. Soms is het een keer voor een paar dagen, maar veel mensen gebruiken dagelijks medicijnen. Voor al uw vragen over medicijnen kunt u sinds kort terecht bij de praktijkondersteuner Farmacotherapie. Deze functionaris is verlengde arm van de huisarts. Samen met de huisarts wordt gekeken naar medicijngebruik van patienten.

Bijvoorbeeld voor vragen over de werking van een geneesmiddel, bijwerkingen of misschien wilt u graag stoppen met een medicijn. U kunt verwezen worden door uw huisarts, of u kunt zelf vragen om een afspraak. De POH neemt ook zelf contact op met mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken voor een medicatiebeoordeling. Wij weten uit onderzoek dat mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken, hier wel eens problemen van ondervinden. Het is daarom zinvol om de medicijnen kritisch te bekijken. Dit doen we met een medicatiebeoordeling. Zo kunnen we de medicijnen zo goed mogelijk afstemmen op uw situatie.

Daarnaast ondersteunt hij de huisarts in de keuzes van medicijnen, zodat medicijnen zo goed en veilig mogelijk worden ingezet.

Tenslotte is hij ook betrokken bij scholing van alle teamleden in de huisartspraktijk, op het gebied van medicijnen.