Medisch dossier

Uw medisch dossier


Organisatie

De huisartsenmaatschap Lombok maakt deel uit van Gezondheidscentrum Lombok.

Onze praktijkmedewerkers gaan zorgvuldig met uw medische en administratieve gegevens om. Andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en psychologen, hebben geen inzage in de gegevens, met als uitzondering de apotheker bij medische noodzaak.

Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en contractueel verplicht geaggregeerde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad en uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

Welke gegevens leggen wij van u vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres, telefoonnummer , e-mailadres, uw apotheek en verzekeringsgegevens
 • Relevante persoonlijke gegevens zoals medische voorgeschiedenis, familieverband, opleiding en werk, voor zover u dit aangeeft op het inschrijfformulier
 • Verslag van de contacten die u hebt met de praktijk, zoals huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken
 • Voorgeschreven medicijnen
 • Laboratorium uitslagen
 • Verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden

Omgang met uw persoonsgegevens:

Wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien?

 • Uzelf
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u
 • Huisartsen van Primair Huisartsenposten (alle locaties) hebben, wanneer u hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven, bij een contact inzage in een samenvatting van uw dossier, De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijnen en uw administratieve gegevens
 • Bij een verwijzing naar bijv. specialist of psycholoog communiceren we de reden van verwijzen en medicatiegebruik, waar nodig aangevuld met relevante informatie over de toedracht, allergieën en evt. onderzoeksresultaten
 • Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven, de praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een Zorggroep als het gaat om programmatische zorg als u bijv. suikerziekte of COPD hebt
 • Medewerkers van Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder Diabetes type 2 programma en COPD-programma
 • Medewerkers van ons Huisartsen Informatie Systeem en onze automatiseerder hebben incidenteel inzage in patiëntengegevens
 • Bij het delen van deze gegevens staat steeds het belang van de patiënt voorop.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens:

 • Medische gegevens voor onderzoek: Erasmus Universiteit
 • Medische gegevens voor onderzoek: Julius Huisartsen Netwerk
 • Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad

Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar u als persoon

Uw toestemming

Door u in te schrijven in onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons systeem aan te bieden aan de artsen van Primair Huisartsenposten. Zodra u de huisartsenpost bezoekt is deze samenvatting door de behandelend arts te raadplegen, wat de zorg efficiënter en veiliger kan maken. Vraag de assistente hoe u deze toestemming aan ons kunt geven. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevindt. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens vigerende wet- en regelgeving

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval bewaren wij deze zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord van uw nieuwe huisarts, uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard. Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van ons automatiseringssysteem. Deze back-ups worden bewaard en daarna vernietigd.

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering

Vanaf 1 juli 2020 is het voor iedereen mogelijk om elektronisch  inzage te hebben in het dossier. In het onderstaande filmpje wordt dat verder uitgelegd.

Wilt u zich aanmelden, kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en wilt u deze laten wijzigen of verwijderen, overlegt u dit met uw huisarts.

Verstrekken van afschriften van dossiergegevens

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft u als patiënt het recht op een afschrift van uw dossiergegevens. Voor het verstrekken hiervan brengen wij geen kosten in rekening.

Tenzij u regelmatig een inzageverzoek doet, of om meer dan één kopie verzoekt, dan wordt hiervoor een vergoeding gevraagd van € 0.23 per pagina tot een maximum van € 22.50.

Dit is conform het advies van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde).

Functionaris Gegevensbescherming

 • De functionaris Bescherming Personeelsgegevens voor de huisartsen is bereikbaar via fg@huisartsenutrechtstad.nl

Privacyverklaring

Wij hechten belang aan uw privacy. U kunt hier klikken voor onze Privacyverklaring.

Reizigers informatie

Reizigersinformatie


Alleen als u gezond weer thuis komt, heeft u een goede vakantie gehad.

Een goede voorbereiding is hierbij van belang.

Gaat u een mooie reis maken en dan denken we niet alleen aan verre bestemmingen in Azië of Afrika, maar ook aan landen als Turkije, Marokko, Egypte of Kroatië, dan bestaat bijvoorbeeld een verhoogd risico op hepatitis A en B. Wilt u  reizigersadvies op maat gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), dan verwijzen wij u graag naar de GGD van de  Gemeente Utrecht.

Vraag minimaal 6 weken voor vertrek uw reisadvies aan. Dit is nodig omdat de vaccinaties na 14 dagen pas optimaal werken, daarom dienen deze vroegtijdig te worden toegediend.

Wanneer u op reis gaat en medicijnen mee moet nemen, informeert u dan bij uw apotheek of uw medicatie onder de Nederlandse opiumwet valt en volg daarna de aanwijzingen op de website hieronder:

https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis/advies-verklaringen

 

Wie doet wat

Wie doet wat in de huisartsenpraktijk?


Vroeger had je de dokter met zijn assistente. De laatste jaren is de zorg, die in huisartsen praktijk wordt aangeboden, erg uitgebreid. Hiervoor wordt de huisarts ondersteund door verschillende mensen.

In het gezondheidscentrum zijn tien doktersassistentes werkzaam. Zij hebben allen de opleiding tot doktersassistente gevolgd en zijn verder opgeleid om te kunnen werken in een gezondheidscentrum. De assistentes assisteren de huisarts, zij hebben veel medische kennis en zijn het eerste aanspreekpunt voor u. De doktersassistenten vragen u voor welke klacht u komt en wel om meerdere redenen. Dan kunnen zij beoordelen op welke wijze en door wie u het best geholpen kunt worden. Soms zullen zij meer vragen stellen over uw klacht om in te kunnen schatten wanneer een afspraak met de dokter nodig is en hoeveel tijd er ingepland moet worden om uw klacht goed te kunnen behandelen. Zij zijn vaak in staat u van advies te voorzien zodat u niet naar het spreekuur hoeft te komen. Ook kunnen zij inschatten of uw vraag een spoedbehandeling nodig heeft. Zij werken veelal volgens vaste protocollen en overleggen met de huisarts, indien nodig.

De doktersassistente heeft haar beroepsgeheim, is gedegen opgeleid en schoolt regelmatig bij. Voelt u zich toch niet geheel op uw gemak om uw situatie met de doktersassistente te bespreken, dan kunt u dat uiteraard aangeven. Er wordt dan niet verder gevraagd naar de aard van de klachten en een afspraak voor u gemaakt.

U kunt bij de doktersassistenten op afspraak terecht voor het behandelen van wonden, het verwijderen van hechtingen, aanstippen van wratten, urine-onderzoek bij het vermoeden van blaasontsteking e.d. U kunt op aanwijzing van de huisarts bij hen terecht voor enkeltape, bloedonderzoek, bloeddruk meten, injecties, zwangerschapstest en oor uitspuiten.

Een aantal van onze assistentes heeft zich, onder leiding van een huisarts gespecialiseerd in het maken van uitstrijkjes. Zij doen alleen uitstrijkjes in het kader van het reguliere bevolkingsonderzoek. Voor een uitstrijkje kunt u een afspraak met een van hen maken. Indien u dat wenst blijft het mogelijk om hiervoor een afspraak te maken bij uw huisarts.

POH is de afkorting voor ‘praktijk ondersteuner huisarts’. In onze huisartsenpraktijk zijn er meerdere POH’s werkzaam. Zij ondersteunen de huisarts op verschillende terreinen.

POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisartsen- Geestelijke Gezondheidszorg.

Zij hebben opleidingen gehad op dit vlak en doen zelfstandig spreekuur na verwijzing door de huisarts. U kunt bij hen terecht met onder andere somberheid, angst- of burn out klachten. Maar ook mensen met lichamelijke klachten kunnen hier terecht, omdat bekend is dat gedachtes en gevoelens vaak van invloed zijn op lichamelijke klachten.

Middels gesprekken bij de POH-GGZ kunt u snel en laagdrempelig werken aan uw klachten. De gesprekken duren 30 minuten en een traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 gesprekken. De POH-GGZ heeft de volgende taken:

 • Probleem verhelderen
 • Voorlichting geven
 • Adviseren huisarts i.v.m. eventuele doorverwijzing
 • Preventie
 • Kortdurende behandeling
 • Begeleiden e-health
 • Nazorg GGZ

De gesprekken worden vergoed door de basisverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigen risico.

Uw huisarts blijft door terugkoppeling op de hoogte van het traject bij de POH-GGZ.

Of wel de ouderen verpleegkundige. Zij ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor de oudere patiënt vanaf ca. 60 jaar. Dit houdt in dat zij tijdens huisbezoeken, samen met de patiënt inventariseert wat men nodig heeft op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en welbevinden. Zo mogelijk zorgt zij ervoor dat de nodige voorzieningen er komen of wijst u de weg naar de juiste instanties (b.v. een rollator of een alarmvoorziening). Hierbij staat voorop dat zij probeert de zelfredzaamheid van de patiënt te bevorderen en hem of haar zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten behouden, maar ook te bekijken wat de beste oplossing is als thuis wonen niet meer mogelijk is. Dit altijd in samenspraak met u en/of uw familie. Daarnaast neemt zij bepaalde taken over van de huisarts, zoals injecteren, wondcontrole, ziekenhuisbezoeken, controles van bloeddruk, bloedsuiker en gewicht. Dat geldt met name als de patiënt niet in staat is om de praktijk te bezoeken. Indien er contact is geweest, wordt dit altijd teruggekoppeld naar de eigen huisarts.

Als u zorg of aanpassingen in huis nodig heeft of u wilt weten welke voorzieningen er zijn voor ouderen in de wijk Utrecht West, dan kunt u naar deze verpleegkundige vragen via uw huisarts. Ook als u zorgt voor een zieke partner, familielid of kennis, dan kunt u haar inschakelen. uw huisarts brengt u dan in contact met haar. Het komt ook voor dat de huisarts zelf het initiatief neemt om te laten inventariseren wat er nodig is bij een bepaalde patiënt. Dit gebeurt natuurlijk altijd met uw medeweten en toestemming. Soms zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij de zorg rondom u, dan kan zij een coördinerende taak vervullen.

Ook ondersteunt zij patiënten en hun naasten in de laatste levensfase, uiteraard altijd samen met de huisarts.

Er is een aantal chronische aandoeningen waar de behandeling en begeleiding verzorgd wordt door de POH. U moet hierbij denken aan diabetes (suikerziekte), COPD, astma, hoge bloeddruk, hart en vaatziekten. Meer achtergrond hierover vindt u onder het kopje ‘chronische ziekten’.

Iedereen krijgt er wel mee te maken: het gebruik van medicijnen. Soms is het een keer voor een paar dagen, maar veel mensen gebruiken dagelijks medicijnen. Voor al uw vragen over medicijnen kunt u sinds kort terecht bij de praktijkondersteuner Farmacotherapie. Deze functionaris is verlengde arm van de huisarts. Samen met de huisarts wordt gekeken naar medicijngebruik van patienten.

Bijvoorbeeld voor vragen over de werking van een geneesmiddel, bijwerkingen of misschien wilt u graag stoppen met een medicijn. U kunt verwezen worden door uw huisarts, of u kunt zelf vragen om een afspraak. De POH neemt ook zelf contact op met mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken voor een medicatiebeoordeling. Wij weten uit onderzoek dat mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken, hier wel eens problemen van ondervinden. Het is daarom zinvol om de medicijnen kritisch te bekijken. Dit doen we met een medicatiebeoordeling. Zo kunnen we de medicijnen zo goed mogelijk afstemmen op uw situatie.

Daarnaast ondersteunt hij de huisarts in de keuzes van medicijnen, zodat medicijnen zo goed en veilig mogelijk worden ingezet.

Tenslotte is hij ook betrokken bij scholing van alle teamleden in de huisartspraktijk, op het gebied van medicijnen.

Inschrijven

Inschrijven bij de huisarts


De huisartsenpraktijk richt zich op de wijken rondom het gezondheidscentrum. Door deze gerichtheid op de wijk kunnen wij u de zorg bieden die u nodig heeft. Dit betekent zo nodig ook bezoek aan huis. Aan de hand van de vier cijfers van uw postcode kunt u zien of u binnen het werkgebied van de huisartsenpraktijk woont en kunt u zich inschrijven in onze praktijk. De huisartsenpraktijk is open voor inwoners van de stad Utrecht met de volgende postcodes: 3531, 3532, 3533, 3534 en 3521 AH .

Woont u niet in dit gebied kan u via www.kiesuwhuisarts.nl een huisarts vinden.

Hoe kan ik mij inschrijven als nieuwe patiënt:

U kunt zich online inschrijven via deze website »

Als dit u niet lukt kunt u ook aan de balie de noodzakelijke inschrijfformulieren afhalen, invullen en weer inleveren.

Hiervoor is ook uw legitimatiebewijs en zorgverzekering pasje nodig. Voor de overdracht van uw medische gegevens dient u zichzelf uit te schrijven bij de vorige huisarts en hem of haar toestemming te geven het dossier over te dragen.

Heeft u nog vragen: belt u s.v.p. met een van de assistentes, zij kan u alles hierover vertellen: 030-8802828.

NB u dient zich zélf uit te schrijven bij uw huidige huisarts.

Uitschrijven bij verhuizing

Als u buiten deze regio (dus buiten postcodegebied 3531, 3532, 3533 en 3534) verhuist, kunt u niet meer bij de huisartsenpraktijk ingeschreven blijven. Uw huisartsenzorg moet u zelf elders regelen. Als u een nieuwe huisarts gevonden heeft, wilt u ons dat dan melden. Wij zorgen ervoor dat uw medische gegevens naar uw nieuwe huisarts worden gestuurd. U kunt zich online uitschrijven via deze website.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten


Na het bestellen van herhaalmedicatie zal dit zorgvuldig gecontroleerd worden . Dit gebeurt zowel bij de huisarts als daarna ook bij de apotheek. Het doel hiervan is medicatie-fouten te voorkomen. Vanwege deze controles en omdat sommige medicatie besteld moet worden, ligt herhaal medicatie over het algemeen na 2 werkdagen voor u klaar.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw herhaal-medicatie te bestellen.

 

Online bestellen

Als uw apotheek de LOMBOK APOTHEEK is en u bent patiënt bij een van de huisartsen in het gezondheidscentrum dan kunt u ook online uw herhaalrecepten bestellen, klik hiervoor hier. Het venstertje dat dan verschijnt over het in bezit moeten zijn van een door uw apotheek uitgegeven herhaalrecept, dat bij ontvangst van de medicijnen ingeleverd dient te worden, kunt u negeren. Dit is in geval van aanvraag van een herhaalrecept NIET van toepassing.

 

Receptenlijn 030 8802888

24 Uur per dag kunt u uw aanvraag voor herhaalreceptuur inspreken op telefoonnummer 030 8802888.

Hoe gaat u te werk?

 • Kies nummer 030 8802888.
 • Spreek uw naam, geboortedatum en telefoonnummer langzaam en duidelijk in.
 • Geef naam, dosering en hoeveelheid van de medicatie.
 • Indien u voor 16.00 uur ’s middags inspreekt, kunt u uw medicatie na twee werkdagen ophalen in de apotheek.

Inleveren oude doosjes

Ook kunt u uw lege medicijndoosjes deponeren in de receptenbus, direct links bij de centrale entree. Ook hier geldt: indien u voor 15.00 uur ’s middags de medicijndoosjes in de bus deponeert, dan kunt u uw medicatie na twee werkdagen ophalen in de apotheek.

Vakantiemedicatie

Indien u langer dan 3 maanden op vakantie gaat, kunt u dit aangeven bij de apotheek. De apotheker overlegt met uw huisarts welke middelen voor de vakantieperiode meegegeven worden. Wilt u dit ruim voor uw vertrek (het liefst 4 weken van te voren) doorgeven?

N.B.: u kunt voor maximaal 6 maanden medicatie aanvragen.

Tips & Klachten

Heeft u een klacht?


Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Mocht u het lastig vinden dit bespreekbaar te maken of er toch niet goed uit komen, dan kunt u een officiële klacht indienen via de directie van het gezondheids centrum. U kunt uw klacht mailen naar info@gclombok.nl

Ook kunt u de klacht indienen bij een externe geschillencommissie. De SKGE.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

 

Chronische aandoeningen

Speciale spreekuren voor chronische aandoeningen


Voor verschillende veel voorkomende chronische aandoeningen bieden wij speciale spreekuren waarbij een geïntegreerde aanpak van de klachten voorstaan. Daarmee bedoelen we dat niet alleen de huisarts betrokken is bij uw zorg maar dat, waar nodig, verschillende specialisten worden ingeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut, de voedingsdeskundige of een gespecialiseerde verpleegkundige. Samen met de betreffende Praktijkondersteuner (POH) werkt u aan duurzaam herstel of beter leven met uw klachten.

In het gezondheidscentrum is een speciaal spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus. Dit spreekuur wordt gehouden door een hiervoor speciaal opgeleide diabetesverpleegkundige.

Als u diabetes mellitus heeft, kunt u naar dit spreekuur verwezen worden door uw huisarts. De controles en aanpassing van behandeling vinden plaats op het spreekuur van de POH. Eén maal per jaar bezoekt u uw eigen huisarts voor een uitgebreide diabetescontrole (de zogenaamde jaarcontrole) met voorafgaand daaraan een laboratoriumonderzoek. De informatie van het diabetesspreekuur wordt teruggemeld aan uw eigen huisarts, zodat uw huisarts voortdurend op de hoogte blijft.

Als u diabetes hebt is het belangrijk dat u voedingsadviezen krijgt. Uw huisarts of de diabetesverpleegkundige zal u daarom doorverwijzen naar een diëtiste, die spreekuur houdt in het gezondheidscentrum.

Binnen het gezondheidscentrum is er voor patiënten met longklachten zoals astma of COPD de mogelijkheid om gezien te worden op het longspreekuur. Daarnaast voeren zij het longfunctie onderzoek uit.

Het is bedoeld om patiënten waarbij de diagnose astma of COPD gesteld is, informatie te geven over hun aandoening, te helpen bij de toepassing van medicijnen, zicht te houden op het verloop van de aandoening en adviezen te geven over een passende leefstijl. Daarnaast is er de mogelijkheid om, indien er longklachten bestaan, op dit spreekuur een longfunctietest te doen om een diagnose te stellen. In overleg met de huisarts wordt er, nadat deze diagnose is gesteld, gezocht naar een passende behandeling voor uw klachten.

U kunt door uw huisarts naar dit spreekuur verwezen worden als u voor het eerst met longklachten komt en verdere begeleiding zinvol lijkt. Maar het kan ook zijn dat u door de praktijkondersteuner voor dit spreekuur wordt opgeroepen als u bij ons al langer bekend bent met longklachten. Van uw bezoeken aan het longspreekuur wordt het verslag altijd teruggekoppeld naar uw eigen huisarts, zodat die op de hoogte blijft van het verloop van uw klachten.

Via het longspreekuur is ook ondersteuning mogelijk bij het stoppen met roken. Het eerste consult wordt gebruikt ter kennismaking. Daarbij wordt een inventarisatie gemaakt van uw rookgedrag en wordt uw motivatie om te stoppen gepeild. Wanneer er voldoende motivatie bestaat om een stoppoging te doen, kan dit op diverse manieren vervolgd worden: op het spreekuur, telefonisch en per e-mail.

De ondersteuning wordt vergoed door de basisverzekering. Eventuele hulpmiddelen zoals kauwgom, pleisters of medicatie zijn voor uw eigen rekening.

Met behulp van de website van www.stivoro.nl kunt u zich alvast oriënteren op diverse methoden en hulpmiddelen.

Sinds januari 2008 is er binnen het gezondheidscentrum de mogelijkheid om gezien te worden op het hart- en vaatziektenspreekuur. Met hart- en vaatziekten worden onder andere hartinfarct, herseninfarct, angina pectoris (vernauwde kransslagaders van het hart) bedoeld.

Dit spreekuur is voor mensen met hart-en/of vaatziekten of voor mensen die hier een verhoogd risico op hebben. Denkt u hierbij aan mensen met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol gehalte in het bloed. Ook rokende vrouwen boven de 55 en rokende mannen boven de 50 hebben een grotere kans op het krijgen van een hart-of vaatziekte.

Uw huisarts blijft door terugkoppeling op de hoogte van wat er binnen dit spreekuur aan de orde komt.

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u via de huisarts verwezen worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat u hiervoor opgeroepen wordt.

Medewerkers huisartsen

Medewerkers van de huisartsenpraktijk


Met wie heeft u te maken? Wellicht alvast fijn om daar een gezicht bij te hebben. Hieronder treft u onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de huisartsenzorg in Lombok.


De huisartsen

mw. L. Oberhammer

mw. L. Oberhammer

spreekuur op dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag
mw. A. Decanniere

mw. A. Decanniere

spreekuur op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdagochtend
hr. R. Yadava

hr. R. Yadava

spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
mw. J. Neffke

mw. J. Neffke

spreekuur op maandag, donderdag en vrijdag; avondspreekuur 1x/maand op dinsdag
hr. R.F.M. Smit

hr. R.F.M. Smit

spreekuur op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag
mw. C.C. van Stralen

mw. C.C. van Stralen

spreekuur: even weken: maandag t/m donderdag; oneven weken: maandag, dinsdag, donderdag
mw. G.A. Smidt

mw. G.A. Smidt

spreekuur op maandag, dinsdagmiddag, donderdagochend en vrijdag
hr. P.S. Verkerk

hr. P.S. Verkerk

spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
hr. J. de Lemos

hr. J. de Lemos

spreekuur op dinsdag, woensdag, donderdagmiddag en vrijdag
mw. M. Geerenstein

mw. M. Geerenstein

spreekuur op woensdag en vrijdag. Dokter Geerenstein is een ervaren huisarts en we zijn blij dat ze in onze praktijk meewerkt. Zij ziet patiënten van alle 9 vaste huisartsen.

De doktersassistenten

Het gehele team bestaat uit de dames D. Bruning (hoofdassistente), A. Chami (hoofdassistente) M. Keur, M. Mimouni, A. Mouatamir, A. van Os, G. Peek, K. Takken en Z. Tahaui (enkele dames staan op de foto).


De praktijkondersteuners

mw. J. de Bruijn

mw. J. de Bruijn

cardio vasculair risicomanagement (hart en vaatziekte)
mw. M. Nederstigt

mw. M. Nederstigt

ouderen
mw. Y. Bakkenes

mw. Y. Bakkenes

diabetes, cvrm en begeleiding stoppen met roken
mw. N. Torrenga

mw. N. Torrenga

astma / copd
mw. S. Kroeze

mw. S. Kroeze

GGZ (psychische ondersteuning)
mw. G. Tempelman

mw. G. Tempelman

GGZ (psychische ondersteuning)
hr. J. Thomassen

hr. J. Thomassen

GGZ (psychische ondersteuning)
hr. P. van Hartingsveld

hr. P. van Hartingsveld

farmacotherapie
GGZ (psychische ondersteuning)

Openingstijden

De openingstijden


De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur en telefonisch bereikbaar van 08.00-16.30 uur.

Voor spoedeisende zaken is de praktijk telefonisch bereikbaar van 0800-1700 uur.

De 10 huisartsen van het gezondheidscentrum Lombok werken allen volgens van te voren gemaakte afspraken, zij werken niet met een inloopspreekuur.

Wilt u een afspraak maken? Bel de assistente op: 030 – 880 28 28.

Om te zorgen dat iedereen die belt contact kan krijgen met de assistente, werken we vanaf 26 juli 2021 volledig met het terug-bel systeem. U krijgt een tijdstip te horen waarop u teruggebeld wordt door de doktersassistente, u hoeft hierdoor niet meer te blijven wachten in de wachtrij van de telefooncentrale.

De huisartsenpraktijk heeft naast de reguliere spreekuren ook tweewekelijks een avondspreekuur en wel op de dinsdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. Deze spreekuren worden gedaan door huisartsen Smidt en Verkerk.

Dokter Yadava heeft zijn spreekuur op vrijdagochtend uitgebreid. Vanaf 07.00 uur kunt u bij hem op afspraak terecht.

Dokter Oberhammer heeft ochtend spreekuur op dinsdag vanaf 07.00 uur.

Tijdens de vroege ochtend- en avondspreekuren zijn de deuren gesloten. De patiënt dient dan 2x te bellen: de 1x bel zit bij binnenkomst 1e schuifdeur rechts (onder de receptenkluisjes van de apotheek), de 2e bel zit bij de ingang van de huisartsenpraktijk links naast de deur. Zodra de patiënt op de bel drukt wordt de deur door de receptionist op afstand geopend.

Telefonische bereikbaarheid voor spoedgevallen

Voor spoedgevallen op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur:  (030) 293 98 00
Voor spoedgevallen buiten kantoortijden: 088 130 96 70

In dit laatste geval krijgt u een assistente van de Huisartsenpost Stad Utrecht, Burg. Fockema Andreaelaan 60, Utrecht aan de telefoon. Voor contactgegevens van de huisartsenpost kunt op deze website terecht.