Psychologen in Lombok

De psychologen

In de psychologenpraktijk Lombok werken drie psychologen. Op de foto’s van boven naar beneden: Hélène de Swart, Wendy Bosma en Stephanie Kok.

Hélène de Swart

Mijn naam is Hélène de Swart. In 2003 ben ik een eigen psychologen praktijk begonnen in Gezondheidscentrum Lombok. Ik vind Lombok een hele leuke wijk en ook het zelfstandig werken in een groot team met verschillende disciplines maakt dit tot een hele fijne werkplek. Mijn werkwijze is open, direct en betrokken. De behandeling is naast klachtvermindering gericht op verbetering van de factoren die bijdragen tot de klachten en vergroting van het inzicht in het eigen functioneren. Vanzelfsprekend staat hierbij de hulpvraag van de cliënt centraal. Ik werk vooral met technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, Directieve Therapie, ACT, Mindfulness, schematherapeutische technieken en EMDR.

Wendy Bosma

Mijn naam is Wendy Bosma, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Na jaren in grotere GGZ-instellingen gewerkt te hebben, werk ik sinds 2010 vrijgevestigd en sinds 2015 ook met heel veel plezier in Gezondheidscentrum Lombok. Mijn werkwijze is open, eerlijk, en direct. Soms met humor, altijd heel betrokken, gericht op de doelen en wensen van de cliënt. In de therapie werk ik met inzichten en technieken uit verschillende stromingen. Zo heb ik mij sinds het afronden van de GZ-opleiding in 2004 gespecialiseerd in onder meer EMDR, Cognitieve gedragstherapie en ACT en leer ik nog altijd graag bij.

Stephanie Kok

Mijn naam is Stephanie Kok en werk sinds januari 2023 als GZ-psycholoog in het Gezondheidscentrum Lombok. Ik heb in verschillende GGZ-instellingen gewerkt en in 2020 de overstap gemaakt naar het werken als vrijgevestigde psycholoog. Ik vind het prettig om te werken in een kleinere setting waarin makkelijk de samenwerking met anderen te vinden is. Na zelf langere tijd in Lombok te hebben gewoond woon ik inmiddels in Leidsche Rijn met mijn gezin. Ik ben een actieve therapeut, met een open houding. Ik probeer aan te sluiten bij de veerkracht en sterke kanten van de cliënt, om deze te versterken. Binnen de therapie gebruik ik voornamelijk cognitieve gedragstherapie, kortdurende schemagerichte therapie en EMDR. De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in traumabehandelingen, waaronder ook post-partum problematiek.

Werkwijze

Wij behandelen volwassenen die hulp zoeken bij:

 • angsten
 • somberheid en depressie
 • overspannenheid / burnout /   piekeren
 • werk- of studieproblemen
 • verwerkingsproblemen na traumatische ervaringen, ziekte of verlies
 • relatieproblemen,
 • lichamelijke (spannings-)klachten,
 • dwangmatig handelen of steeds terugkerende gedachten,
 • problemen in contacten met vrienden en familie,
 • seksuele problemen,
 • opvoedingsproblemen,
 • identiteitsproblemen
 • terugkerende problematische gedragspatronen

Wij werken concreet, praktisch en doelgericht.  In het eerste gesprek brengen wij samen met u de klachten in kaart. In het tweede gesprek bespreken we een behandelplan met de doelen waaraan u wilt werken. De behandeling is kortdurend van aard, gemiddeld tussen de 8 en 15 gesprekken.  Daar waar nodig werken we samen met andere disciplines uit ons gezondheidscentrum.

Wij behandelen op verwijzing van de huisarts, maar mensen kunnen zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Contact

Voor het maken van een afspraak en voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met een van de psychologen. U kunt dan een bericht inspreken op de voicemail. Dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Na een intakegesprek is er geen wachttijd tot behandeling. De wachttijd is onafhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent. De hieronder vermelde wachttijden worden maandelijks bijgehouden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Hélène de Swart: 06 412 28 440 (intakestop)

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Wendy Bosma: 06 444 31 031 (intakestop).

Aanwezig op maandag.

Stephanie Kok: 06 261 16 374 (wachttijd: 18 weken); www.gz-psycholoogutrecht.nl

Aanwezig op woensdag en donderdag.

Tarieven en vergoedingen

Sinds 2014 valt een behandeling bij een eerstelijnspsycholoog/GZ psycholoog onder GB GGZ (Generalistische Basis GGZ). Vanuit het basispakket wordt de zorg vergoed als u 1) een schriftelijke verwijzing heeft van de huisarts naar de GB GGZ 2) die bij het starten van de behandeling niet ouder is dan negen maanden 3) in de verwijzing moet staan dat er sprake is van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. De meeste van de eerder genoemde problematieken die we behandelen worden vergoed door de verzekeraar. Het eigen risico zal door de zorgverzekeraar worden ingehouden. Aanpassingsstoornissen, relatie – en werk gerelateerde problemen worden niet vergoed vanuit het basispakket.

Het aantal gesprekken dat wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de stoornis. De tarieven zijn ingedeeld naar de zwaarte van de behandeling en zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Bij onverzekerde zorg is het tarief € 102.- per consult

Tarieven en vergoedingen Helene de Swart

Behandeling bij Psychologen Praktijk Lombok valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat de behandeling bij mij volledig vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico en mits ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een classificatie volgens de DSM-5.

Behandelingen in de GGZ vinden plaats binnen het Zorgprestatiemodel. De maximale tarieven zijn vastgesteld door de NZA, en zijn afhankelijk van de duur van het consult en het type consult (behandeling of diagnostiek). De diverse tarieven van de GZ-psycholoog vindt u in onderstaande tabel:

In mijn praktijk duren behandelafspraken doorgaans 45 minuten. Een EMDR-behandeling duurt meestal 90 minuten. Een behandeling start met 1 tot 2 diagnostiekgesprekken van 60 minuten. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd en worden afgerond op 15 minuten.

In de GGZ wordt gewerkt met de zogenaamde ‘zorgvraagtypering’. Dit houdt in dat ik verplicht ben om met u een vragenlijst (HONOS+) door te nemen om te bepalen welk zorgvraagtype bij u van toepassing is. De uitkomst van deze lijst bepaalt de zorgvraagzwaarte waarbinnen u behandeld wordt.

Het zorgvraagtype komt ook op de factuur aan de verzekering te staan. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u bij mij een privacyverklaring invullen. Het zorgvraagtype zal dan niet aan de zorgverzekering doorgegeven worden.

Op de website van de NZA over het Zorgprestatiemodel kunt u zowel de tool die gebruikt wordt voor de zorgvraagtypering, als de diverse tarieven voor diagnostiek en behandeling door de GZ-psycholoog terugvinden.

Wat betekent dit voor u?

Na verwijzing van uw huisarts spreken wij een intakegesprek af. In ons eerste gesprek wordt bekeken of er sprake is van verzekerde zorg en wat de behandelmogelijkheden zijn. In het tweede gesprek vullen wij de HONOS+ in, om vast te stellen wat de zorgvraagzwaarte is. Afhankelijk hiervan bepalen we samen de behandeldoelen, het behandelplan en het aantal gesprekken.
Indien er geen sprake is van verzekerde zorg heb je twee mogelijkheden, namelijk behandeling door de huisarts/POH-GGZ, of de gesprekken bij mij, zelf bekostigen. Aan mensen die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM-5 bied ik uiteraard ook psychologische hulp. Vaak gaat het hierbij om persoonlijke issues zoals sociale onzekerheid, perfectionisme, rouw, u ongelukkig voelen of werkgerelateerde problematiek. Dergelijke overige psychologische therapieën (OVP) worden dus niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Het gecontracteerde tarief is altijd een percentage van de hierboven vermelde maximumtarieven. U kunt bij mij navragen wat het gecontracteerde tarief voor uw zorgverzekeraar is. Dit tarief telt mee voor uw eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2023 € 385,00 voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Ik heb contracten met een aantal zorgverzekeraars afgesloten. In 2023 betreft dit ASR, CZ, DSW, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid, Zilveren Kruis,  en alle hieronder vallende zorgverzekeringen. Facturering geschiedt maandelijks en de factuur wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel wordt het eigen risico verrekend.

Vanwege het door CZ gehanteerde omzetplafond kan ik beperkt cliënten van CZ aannemen in 2023.

Wanneer u verzekerd bent bij een door mij niet gecontracteerde verzekeraar (dit betreft ENO, CARESQ  en ONVZ en de daaronder vallende zorgverzekeringen) kunt u niet bij mij terecht, tenzij u eerder bij mij in behandeling bent geweest.

Niet-verzekerde zorg

Voor behandeling die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (OVP) hanteer ik een tarief van € 102,00 per consult.

Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken

Indien u een afspraak niet na kunt komen, verzoek ik u mij hierover zo snel mogelijk telefonisch te informeren. Afspraken, geannuleerd tot 48 uur tevoren, worden niet in rekening gebracht. Afspraken die later worden afgezegd of niet worden nagekomen, worden in rekening gebracht. Voor zowel de verzekerde als de niet-verzekerde zorg geldt  hiervoor het tarief  van €51,00, dat separaat in rekening wordt gebracht (en wordt dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar).

Contact en route

 Nieuwe aanmeldingen zijn tot nader order helaas niet mogelijk en u kunt ook niet op een wachtlijst worden geplaatst. Voor andere zaken kun u mij bereiken via 06-41228440. Wanneer u een voicemail achterlaat probeer ik binnen 2 werkdagen op uw bericht te reageren.

Contact bij crisis

Hoewel ik altijd zal proberen snel te reageren op uw berichten, kan het voorkomen dat u direct hulp nodig heeft. Bij zeer dringende zaken en crisis dient u daarom contact op te nemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

Afwezigheid en waarneming

Bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte wordt mijn praktijk waargenomen door een collega. Deze waarneming wordt indien op u van toepassing met u besproken. Waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die bij mij in behandeling zijn. Voor zeer dringende zaken en bij crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Afspraak annuleren

Indien u uw afspraak wilt annuleren verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk aan ons door te geven. Afzeggingen tot twee werkdagen (48 uur) van te voren worden niet in rekening gebracht. Van afzeggingen vanaf 48 uur van te voren tot de afspraak zelf wordt de helft van het tarief in rekening gebracht (€51,-). De kosten van helemaal niet afzeggen (€102,-) kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In verband met de Corona-maatregelen is het altijd mogelijk om van uw afspraak een (beeld)bel-afspraak te maken.

Wij zijn lid van diverse beroepsverenigingen waaronder:

 • LVVP (Landelijke Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten)\
 • UPC (Utrechtse Psychologen Coöperatie)
 • ACBS (Association for Contextual Behavioral Science)
 • ACBS BeNe (Vereniging voor Acceptance en Commitment Therapy in België en Nederland)
 • VEN (Vereniging EMDR Nederland)
 • VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP.

Wij hechten belang aan uw privacy. U kunt HIER klikken voor ons Privacystatement.

Op aanvraag is van ons allen een door GGZ Kwaliteitsstatuut goedgekeurd Kwaliteitsstatuut verkrijgbaar.

Voor meer informatie:

Oud-cliënten van Pia van Heel kunnen voor dossier-vragen terecht bij Hélène de Swart.

Oud-cliënten van Maria Janssen kunnen voor dossiervragen contact met haar opnemen op 0640825452

 • Klik hier voor informatie over psychologen in Utrecht.
 • Klik hier voor meer informatie over het Nederlands Instituut voor Psychologen
 • Klik hier voor meer informatie over de Landelijke Vereniging Voor Psychologen en Psychotherapeuten.